top of page

Välkommen in till oss för personlig reserådgivning och vaccination.

Sanningar och myter om vaccinationer

Ta gärna del av: Information om vaccin från Läkemedelsverket.

Nedanstående text är framtagen i samarbete med professor Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna – en av landets ledande experter på vaccinationsmedicin.

Många traditioner och vanföreställningar bidrar till att vacciner inte används optimalt eller till och med inte alls.

 

Det finns till och med folk (tex. antroposofer) som fortfarande utan grund för påståendet menar att det är nyttigt för barn att genomgå tex. mässling – en sjukdom som årligen orsakar uppemot 100.000 dödsfall i världen. Tvärtom är det så, vilket en nyligen publicerad studie från USA, Wales, England och Danmark visar, att genomgången mässlingsjukdom försvagar immunförsvaret mot andra infektionssjukdomar. Mässlingviruset gör att immunförsvaret tappar "minnet" och därmed skyddet mot tidigare genomgångna sjukdomar och man beräknar att mässlingsjukdom låg bakom hälften av all infektionsrelaterad barnadödlighet i dessa länder innan allmänna vaccinationer infördes.

 

Enligt nyligen publicerade data från CDC i USA (motsvarande Folkhälsomyndigheten) slås det fast att vaccination mot mässling under perioden 2000-2014 har förhindrat 17 miljoner dödsfall globalt.

I utvecklingsländer är mässling fortfarande den vanligaste orsaken till dödsfall som hade kunnat förhindras med vaccination. Mässling orsakar tex. fler dödsfall än ebola.

Enligt en färsk studie räknar man med att i världens 73 fattigaste länder har vaccinationer förhindrat 20 miljoner dödsfall, 500 miljoner svåra sjukdomsfall och 9 miljoner invalidiserande följdtillstånd.

Ett annat exempel: mellan 1920 och 1929 avled 2 569 barn i kikhosta i Danmark. Mellan åren 1995 till 2013 bara sex stycken och dessa var alla yngre än 2 månader och hade alltså inte hunnit få sin första vaccindos.

Vattkoppor är en sjukdom som är långtifrån ofarlig. Kan ge påverkan på hjärnan med bestående påverkan av utvecklingen. Ges i många länder i Europa i vaccinationsprogrammet, tyvärr ännu inte i Sverige.

 

När det gäller influensavaccin ska man veta att under varje "vanlig" influensaepidemi i Sverige avlider 100-400 personer varav några barn och unga. Diabetiker löper ca 40 gånger större risk att dö, hjärtsjuka 100 gånger större, lungsjuka 200 gånger större och hjärtsjuka som dessutom är lungsjuka, hela 800 gånger större risk att dö i influensa.

Det är inte heller så enkelt att man utan att tänka på andra bara kan välja själv eller välja för sitt barn att avstå vaccination. Ju fler som väljer att inte vaccinera sig, desto mer virus cirkulerar i befolkningen. Detta gör att de som av olika anledningar inte kan vaccineras, tex. beroende på allergi eller medicinering som förhindrar vaccination, lättare smittas och insjuknar. Att vaccinera sig är bra, både för en själv och för medmänniskorna.

Det finns tyvärr gott om konspirationsteoretiska sidor på internet som utan varje spår av sakligt och vetenskapligt stöd argumenterar mot och varnar för vaccinationer.

 

Nedanstående argument används alltför ofta:

 

1. Sjukdomar som vi vaccinerar mot hade minskat i omfattning redan före vaccinationens införande tack vare bättre hygien och bättre avloppssystem.

Detta är delvis sant – tuberkulos är ett bra exempel men gäller absolut inte generellt – polio är exempel på motsatsen. Polio är nästan utrotat till följd av ett framgångsrikt vaccinationsprogram. Endast på ställen där vaccination aktivt motarbetas (tex. Afganistan, Nigeria och delar av Pakistan) drabbas fortfarande människor av sjukdomen.

För de flesta sjukdomar gäller att vi skulle behöva undvika all mänsklig kontakt för att inte smittas, tex. infuensa, kikhosta, Hemophilus, pneumokocker mfl. vilket ju inte är något attraktivt alternativ.

 

2. Majoriteten av dem som insjuknar har vaccinerats.

Detta citeras ofta, men är grovt missledande. Ta exemplet mässling. Anta att så gott som alla (99%) i en skola med 1000 elever har vaccinerats med mässlingsvaccin som har 98% skyddseffekt. Om alla i skolan exponeras för mässlingsvirus kommer alla som inte har vaccinerats (1%) att insjukna, alltså 10 elever. Av dem som har vaccinerats insjuknar 2% dvs 20 elever, alltså dubbelt så många. De som argumenterar enligt rubriken "glömmer" helt att vaccinet har skyddat de flesta eleverna på skolan, nämligen 970 stycken.

 

3. Vissa tillverkningssatser av vaccinet är mer biverkningsbenägna – det gäller att undvika dessa.

Denna årsikt hörs oftare i USA än här och beror på oförmåga att skilja på mellan tids- och orsakssamband. Om man på en skola eller vaccinationsmottagning exempelvis råkar börja använda en ny tillverkningssats av ett vaccin samtidigt som det sprids tex. influensa eller någon annan smittsam sjukdom, så kommer naturligtvis betydligt fler av dem som vaccineras med den nya satsen, jämfört med den förra, att insjukna i feber och andra symtom. Detta tidssamband har ju ingenting alls att göra med vacccinationen i sig – alltså inget orsakssamband.

 

4. Vacciner ger upphov till många skadliga biverkningar – till och med dödsfall och vi vet dessutom mycket lite om negativa följder som uppträder efter många år.

Att vaccineras kan upplevas som obehagligt. Sticket gör ont och det uppstår oftast varierande grad av ömhet och ibland svullnad på stickstället. Tidigare okända biverkningar kan dyka up, men det är ytterst ovanligt.

Vacciner tillhör dock tveklöst den grupp läkemedel som är allra bäst studerad. Allvarliga biverkningar är oerhört ovanliga. När man väger risker mot nytta framstår vaccination som ett synnerligen bra alternativ. Se nedanstående jämförelse.

Risk med sjukdom:

Mässling:

Lunginflammation: 1 av 20, encefalit (hjärninflammation): 1 av 2000, död: 1 av 1000-3000 i västvärlden och 1 av 5 vid epidemier i fattiga länder.

Påssjuka:

Hjärn(hinne)inflammation: 1 av 300

Röda hund:

Fosterskador bland 25% av tidigt gravida.

Kikhosta:

Lunginflammation: 1 av 8. Encefalit: 1 av 20 - 1 av 100. Död: 1 av 200 (u-länder),

1 av 100.000 (i Sverige)

Risk med vaccin:

MPR (mässling/påssjuka/röda hund): Hjärninflammation: 1 av 100.000

Kikhosta: Kramper utan följder: 1 av 1750, encefalit: 1 av 100.000

 

5. I Sverige finns inte längre någon risk för de sjukdomar som ingår i barnvaccinations-
programmet – alltså behöver mitt barn inte vaccineras.

Sant, men resenärer och andra kan införa sjukdomar på nytt. I ett sådant läge behöver en stor del av befolkningen vara vaccinerad för att hindra epidemier. Såväl den enskilde som samhället är alltså beroende av att alla som kan vaccineras också blir vaccinerade.

Ovaccinerade barn som tex. reser på semesterresa, exempelvis till Thailand som har återkommande omfattande utbrott av mässling, riskerar förstås att smittas.

 

6. Att ge flera vacciner samtidigt ökar risken för biverkningar och kan utmatta immunsystemet.

Detta är felaktigt. Varje dag utsätts vi för ett mycket stort antal ämnen som påverkar immunsystemet (så kallade antigen) via vår egen bakterieflora, inandningsluften och maten vi äter. En banal förkylning exponerar oss för 4-10 antigener och en streptokockinfektion för 25-50 olika antigener samtidigt. Immunstystemet är konstruerat för det. Det är alltså ytterst osannolikt att immunsystemet skulle överlastas av kombinationsvacciner eller av olika samtidiga

vaccinationer.

Inte heller har man i någon studie visat att kombinationsvacciner i sig skulle öka risken för biverkningar.

 

7. Vaccinationer ökar risken för astma och allergi.

Detta påstående är svårt att bemöta eftersom det finns studier som både stämmer med vad som sägs, exempelvis att antroposofiska barn (som får färre vaccinationer) är mindre utsatta för allergi och astma och motsatsen exempelvis att brittiska barn som vaccinerades mot kikhosta uvecklade mindre allergier.

Med all sannolikhet är det så att orsakerna till allergi är många. Antroposofiska barn lever tex. i en helt annan miljö med restriktiv antibiotikapolicy och dessutom ofta annorlunda kost.

 

8. Risken för spädbarnsdöd är större om barnen vaccineras.

Helt fel – det är tvärtom vilket har visats i flera studier. Sannolikt spelar vaccinationen inte någon som helst roll i sammanhanget – det är snarare så att barn som inte vaccineras lever i en sämre miljö, socialt och ekonomiskt, och därmed löper större risk.

 

9. Vacciner innehåller giftiga tillsatser.

Idag är vacciner mycket rena där tillsatser som använts för att inaktivera smittämnet (exempelvis formalin) inte längre finns kvar i den färdiga produkten. Allergi mot formalin är dessutom så gott som alltid en kontaktallergi med eksem och formalin som tillförs kroppen på annat sätt är betydelselöst. Konserveringsmedel som ibland innhåller en liten mängd kvicksilver (tiomersal) behövs i första hand för flerdosförpackningar, vilket så gott som aldrig används i Sverige.

 

10. Vaccination ökar risken för diabetes.

Helt fel – det finns inget sådant samband.

 

11. Det är nyttigt att ha genomgått en infektion med naturlig sjukdom

Antroposoferna anser att mässling har en välgörande effekt på utveckling i allmänhet och att sjukdomen dessutom stärker immunförsvaret. Det finns inget fog för denna uppfattning. Intressant nog är Brittiska Sällskapet för homeopatisk medicin istället varma anhängare av vaccination! Svår vattkoppssjukdom tex. kan be bestående nedsatt IQ beroende på hjärnpåverkan.

 

12. Vaccinationer försvagar kroppen så att risken för andra sjukdomar ökar.

Också helt fel – visat i en mycket omfattande dansk studie som publicerades 2005.

13. Jag hade mässlingen som barn och minns inte att det var särskilt besvärligt.

Skulle man konsekvent ställa samma fråga till många individer, får man antagligen samma svar av det stora flertalet. Det man inte tänker på är att de som dog i mässling inte kan svara.

 

14. Jag känner åtskilliga som rest mycket och till många olika exotiska destinationer och aldrig vaccinerat sig – de har klarat sig ändå.

Ett helt ologiskt argument. Man kan jämföra med att köra bil utan säkerhetsbälte. Det går alldeles utmärkt att göra det och man blir inte heller skadad, såvida man inte krockar eller kör av vägen. Gör man däremot det är det naturligtvis ytterst värdefullt att ha bältet på sig. Men eftersom de flesta personer lyckligtvis aldrig under sitt liv råkar ut för någon trafikolycka skulle man på motsvarande sätt kunna argumentera att det har varit helt onödigt för dem att använda säkerhetsbälte. Problemet är ju att man inte kan förutsäga vem som kommer att råka ut för en olycka, lika lite som vem som kommer att smittas av en farlig sjukdom.

Sensmoral: När du hör eller läser något som varnar för eller avråder från vaccination – var kritisk. Fråga efter källan. Fundera över vilka skäl som ligger bakom påståendena.

bottom of page